Kategoria: Zagrożenia

Wykaz zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku

Wykaz zakładów, które zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 przesłały zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. Stan na dzień 01 czerwca 2016 r.

więcej

Ogólna charakterystyka województwa podlaskiego

Województwo podlaskie położone jest w północno - wschodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zajmuje obszar 20.180 km2 , co stanowi 6,5% powierzchni Polski. Administracyjnie podzielone jest na 17 powiatów, wśród których wyodrębniono: 13 gmin miejskich, 23 miejsko-wiejskich, 82 gminy wiejskie. Trzy miasta : Białystok (stolica województwa), Łomża, Suwałki funkcjonują na prawach powiatu. W regionie funkcjonuje dziewięć przejść granicznych, prowadzących na Litwę i Białoruś.

więcej

Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem

Przemysł na terenie województwa podlaskiego jest zdominowany sektorem rolniczym, gdyż kluczową pozycję zajmuje w nim przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski). Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna.

więcej

Zagrożenia podtopieniami

Powierzchnię terenów zalewowych na terenie województwa szacuje się na 175 km2. Ilość gospodarstw zagrożonych zalaniem i do ewakuacji na terenie województwa podlaskiego określa się na 654 oraz 88 budynków na terenie 6 miast. Ilość osób do ewakuacji - całkowita ilość osób z terenu województwa przewidzianych do ewakuacji szacuje się na 2670 (230 z miast i 2440 z wsi). Ilość zwierząt hodowlanych przewidzianych do ewakuacji określono na 10000 sztuk.

więcej

Zagrożenia w budownictwie w zależności od kategorii zagrożenia ludzi

W województwie podlaskim, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zlokalizowanych jest 5101 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (bez budynków mieszkalnych): 784 obiektów użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób np. kościoły, kina, teatry, duże obiekty handlowe (ZL I); 279 obiektów przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, prewentoria, domy starców itp.(ZL II); 3942 obiektów takich jak szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, koszary i inne podobne (ZL III).

więcej

Zagrożenia w obszarze transgranicznym

Wschodnia granica województwa podlaskiego stanowiąca jednocześnie granicę Państwa, powoduje konieczność rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń występujących na terenie Białorusi i Litwy, mogących swym zasięgiem objąć tereny przygraniczne Polski.

więcej

Zagrożenia w infrastrukturze technicznej

Na terenie województwa występują obiekty narażone na katastrofy ze względu na ich stan techniczny, jak również ciągłą eksploatację, do których należy zaliczyć jako szczególnie zagrożone mosty i wiadukty kolejowe i drogowe (łącznie 893), obciążone transportem tranzytowym oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

więcej

Zagrożenia komunikacyjne

Transport drogowy Położenie województwa podlaskiego w geograficznym środku Europy, będącego obszarem UE sprawia, iż spełnia ono istotną rolę nie tylko w krajowym, ale i w międzynarodowym systemie komunikacyjnym. Województwo posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową umożliwiającą dogodne połączenia ze wszystkimi miejscowościami w regionie i kraju. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe. Pierwszy z nich biegnie z Berlina, przez Warszawę i Grodno do Sankt Petersburga. Drugi, z Warszawy do Helsinek, to przyszła droga szybkiego ruchu Via Baltica, która połączy Kraje Bałtyckie z Europą Zachodnią.

więcej