KLAUZULA INFORMACYJNA dla petentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warszawska 3, tel. 85 653 73 28, e-mail: kwpsp@straz.bialystok.pl.
  2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@straz.bialystok.pl.
  3. Pani(a) dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na podstawie 6 ust 1 lit c RODO.
  4. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej jednak, nie dłużej niż przez 50 lat.
  6. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Sławki 2, tel.: 22 531 03 0, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
  8. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
  9. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.