Poradnik na wypadek zagrożeń

„Poradnik postępowania mieszkańców  w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie. Został on przygotowany z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urz...

więcej

Postanowienia i zażalenia

Podlaski Komendant Wojewódzki wydaje postanowienia w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów w sposób inny niż określono w przepisach techniczno - budowlanych. Rozpatruje także zażalenia na postanowienia komendantów powiatowych/ miejskich PSP wydawane w sprawie prze...

więcej

Decyzje administracyjne

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP wydaje decyzje administracyjne: a) w I instancji: - w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych komendy, - w sprawach sprzeciwu odnośnie programu zapobiegania awariom; - w sprawach zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. b) w II instancji: - w postępowaniu odwoławczym, którego przedmiotem są odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych / miejskich PSP w sprawach przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli w drodze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono działanie lub bezczynność Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego, Sąd przesyła odpis skargi Komendantowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt sprawy chyba, że Komendant uwzględni skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy.

więcej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – http://bip.straz.bialystok.pl/.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek petenta.

więcej

Petycje

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania petycji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W zakresie nieuregulowanym w w.w. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

więcej

Skargi i wnioski

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór instancyjny i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w stosunku do skarg i wniosków przyjmowanych i załatwianych przez Komendy Powiatowe (Miejskie) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. W zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a w szczególności postanowienia Działu VIII - Skargi i wnioski oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

więcej

Szkolenie aktualizujące Inspektorów ochrony przeciwpożarowej – kwiecień 2016

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 4 - 6 kwietnia 2016 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Nieczyszczone kominy przyczyną dużej liczby pożarów

Od początku bieżącego roku w budynkach mieszkalnych na terenie naszego województwa powstało już ponad 110 pożarów. W przypadku blisko 80 z niech przyczyną było zapalenie się sadzy w kominie. Głównym sprawcą takiego stanu rzeczy są niestety sami użytkownicy i mieszkańcy tych budynków. Specyfiką naszego regionu jest duża liczba domów ogrzewanych piecami na paliwo stałe (drzewo, węgiel). To przede wszystkim mieszkańcy tych obiektów powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w sezonie zimowym.   

więcej