Przekazanie obowiązków komendanta wojewódzkiego PSP

W dniu 25 stycznia 2016 roku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowy komendant st. bryg. Antoni Ostrowski odchodzi ze służby. Nowym komendantem wojewódzkim został bryg. Jarosław Wendt, dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Augustowie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku (ul. Gen. Andersa 46). W uroczystości przekazania obowiązków i pożegnania ze sztandarem uczestniczyli: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Komendant Główny PSP st. bryg. Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele władz samorządowych, a także służb, inspekcji i straży szczebla wojewódzkiego.

więcej

Poradnik na wypadek zagrożeń

„Poradnik postępowania mieszkańców  w sytuacji zagrożenia" to zbiór podstawowych informacji na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić w naszym regionie. Został on przygotowany z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urz...

więcej

Postanowienia i zażalenia

Podlaski Komendant Wojewódzki wydaje postanowienia w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów w sposób inny niż określono w przepisach techniczno - budowlanych. Rozpatruje także zażalenia na postanowienia komendantów powiatowych/ miejskich PSP wydawane w sprawie prze...

więcej

Decyzje administracyjne

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP wydaje decyzje administracyjne: a) w I instancji: - w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych komendy, - w sprawach sprzeciwu odnośnie programu zapobiegania awariom; - w sprawach zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. b) w II instancji: - w postępowaniu odwoławczym, którego przedmiotem są odwołania od decyzji wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych / miejskich PSP w sprawach przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli w drodze skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżono działanie lub bezczynność Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego, Sąd przesyła odpis skargi Komendantowi i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt sprawy chyba, że Komendant uwzględni skargę w całości do dnia wyznaczenia przez Sąd terminu rozprawy.

więcej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – http://bip.straz.bialystok.pl/.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek petenta.

więcej

Petycje

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania petycji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W zakresie nieuregulowanym w w.w. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

więcej

Skargi i wnioski

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór instancyjny i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w stosunku do skarg i wniosków przyjmowanych i załatwianych przez Komendy Powiatowe (Miejskie) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego. W zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a w szczególności postanowienia Działu VIII - Skargi i wnioski oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

więcej

Szkolenie aktualizujące Inspektorów ochrony przeciwpożarowej – kwiecień 2016

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 4 - 6 kwietnia 2016 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

więcej

Nieczyszczone kominy przyczyną dużej liczby pożarów

Od początku bieżącego roku w budynkach mieszkalnych na terenie naszego województwa powstało już ponad 110 pożarów. W przypadku blisko 80 z niech przyczyną było zapalenie się sadzy w kominie. Głównym sprawcą takiego stanu rzeczy są niestety sami użytkownicy i mieszkańcy tych budynków. Specyfiką naszego regionu jest duża liczba domów ogrzewanych piecami na paliwo stałe (drzewo, węgiel). To przede wszystkim mieszkańcy tych obiektów powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo w sezonie zimowym.   

więcej