Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska

W dniach 24 – 26 lipca 2014 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla strażaków PSP i OSP w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych do 1 kV. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 40 strażaków. Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu  Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina  2007 – 2013  w ramach projektu parasolowego „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska”, Mikroprojekt „Szkolenia specjalistyczne strażaków obszaru transgranicznego Puszcza Białowieska” . Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska.

więcej

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczęły się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego)

więcej

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

PL-LT/141. Wspólne ćwiczenia chemiczne polskich i litewskich strażaków

W środę 14 maja w Marijampolu w okolicach Centrum Sportowego i Stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kauno 125 odbędą się wspólne ćwiczenia polskich i litewskich strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego i dekontaminacji masowej. Ćwiczenia rozpoczną się około godziny 11:00 (10 czasu polskiego). W działania ratownicze zaangażowanych będzie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego  poziomu A  z Białegostoku oraz zastępy ratownicze PSP z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i Komendy Powiatowej PSP w Sejnach i Augustowie.

więcej

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

PL-LT/141. Szkolenie z ratownictwa wodnego

W dniach 28-29 kwietnia 2014 roku w Gawrych Rudzie nad jeziorem Wigry odbyło się międzynarodowe szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego z udziałem strażaków z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie było częścią projektu „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięło w nim udział ponad 30 strażaków z województwa podlaskiego oraz Mariampola i Alytusa na Litwie.

więcej

PL-LT/141. Informacje o projekcie

PL-LT/141. Informacje o projekcie

Projekt „PL-LT/141. Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska” został ukierunkowano na wzmocnienie potencjału sprzętowego i kadrowego Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy, który jest budowany już o kilku lat w ramach współpracy polskich i litewskich strażaków. W dotychczas zrealizowanych IV etapach budowy Systemu zakupiono 16 pojazdów ratowniczych wartych ponad 16 mln złotych, wzmacniając tym samym potencjał ratowniczy województw podlaskiego.   Zakupiony w ramach obecnego przedsięwzięcia sprzęt ratowniczy oraz przeprowadzone szkolenia przyczynią się do sprawniejszego zarządzania działaniami i środkami w sytuacjach kryzysowych występujących na obszarze transgranicznym Polski i Litwy, szczególnie w razie wypadków o podłożu chemicznym i ekologicznym oraz występujących na akwenach. Projekt ma charakter mieszany. W jego ramach zostały zawarte zarówno szkolenia dla strażaków z zakresu ratownictwa chemicznego, ekologicznego oraz wodnego jak również zakupy sprzętu i pojazdów. Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 583 556 euro, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 w wysokości 496 022,60 euro.

więcej

Wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego polsko-litewskiego systemu ochrony ludności i środowiska

Od kilku lat przedstawiciele straży pożarnej obszaru transgranicznego Polski i Litwy podejmują działania zmierzające do stworzenia Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska. Wspólnymi wysiłkami podczas trzech poprzednich etapów współfinansowanych ze środków Programu Interreg III A/Tacis CBC Litwa-Polska- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej oraz czwartego etapu współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013 pozyskano specjalistyczny sprzęt ratowniczy umożliwiający prowadzenie działań na lądzie i wodzie oraz efektywną koordynację akcji podczas sytuacji kryzysowych. Mimo tak szeroko zakrojonych działań problemem wciąż pozostaje niewystarczająca ochrona ratownicza życia ludzkiego, mienia oraz środowiska, potwierdzona przez niekorzystne statystyki. Przyczyn tego należy upatrywać przede wszystkim w nadal niezadowalającym stanie wyposażenia technicznego jednostek służb ratowniczych Litwy i Polski oraz braku odpowiednio wyszkolonej kadry w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych. Projekt został realizowany w ramach priorytetu 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru trangranicznego, podpriorytetu 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007 – 2013.

więcej

Jak zachować się w razie pożaru

Jak zwalczać powstały pożar W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji: zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.  Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się: swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu, adres i nazwę obiektu, co się pali, na którym piętrze, czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.  Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

więcej