Zagrożenia związane z istniejącym przemysłem

Przemysł na terenie województwa podlaskiego jest zdominowany sektorem rolniczym, gdyż kluczową pozycję zajmuje w nim przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski). Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna.

więcej

Zagrożenia podtopieniami

Powierzchnię terenów zalewowych na terenie województwa szacuje się na 175 km2. Ilość gospodarstw zagrożonych zalaniem i do ewakuacji na terenie województwa podlaskiego określa się na 654 oraz 88 budynków na terenie 6 miast. Ilość osób do ewakuacji - całkowita ilość osób z terenu województwa przewidzianych do ewakuacji szacuje się na 2670 (230 z miast i 2440 z wsi). Ilość zwierząt hodowlanych przewidzianych do ewakuacji określono na 10000 sztuk.

więcej

Zagrożenia w budownictwie w zależności od kategorii zagrożenia ludzi

W województwie podlaskim, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zlokalizowanych jest 5101 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (bez budynków mieszkalnych): 784 obiektów użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób np. kościoły, kina, teatry, duże obiekty handlowe (ZL I); 279 obiektów przeznaczonych do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, prewentoria, domy starców itp.(ZL II); 3942 obiektów takich jak szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, koszary i inne podobne (ZL III).

więcej

Zagrożenia w obszarze transgranicznym

Wschodnia granica województwa podlaskiego stanowiąca jednocześnie granicę Państwa, powoduje konieczność rozpoznania potencjalnych źródeł zagrożeń występujących na terenie Białorusi i Litwy, mogących swym zasięgiem objąć tereny przygraniczne Polski.

więcej

Zagrożenia w infrastrukturze technicznej

Na terenie województwa występują obiekty narażone na katastrofy ze względu na ich stan techniczny, jak również ciągłą eksploatację, do których należy zaliczyć jako szczególnie zagrożone mosty i wiadukty kolejowe i drogowe (łącznie 893), obciążone transportem tranzytowym oraz transportem materiałów niebezpiecznych.

więcej

Zagrożenia komunikacyjne

Transport drogowy Położenie województwa podlaskiego w geograficznym środku Europy, będącego obszarem UE sprawia, iż spełnia ono istotną rolę nie tylko w krajowym, ale i w międzynarodowym systemie komunikacyjnym. Województwo posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową umożliwiającą dogodne połączenia ze wszystkimi miejscowościami w regionie i kraju. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe. Pierwszy z nich biegnie z Berlina, przez Warszawę i Grodno do Sankt Petersburga. Drugi, z Warszawy do Helsinek, to przyszła droga szybkiego ruchu Via Baltica, która połączy Kraje Bałtyckie z Europą Zachodnią.

więcej

Projekty i ich efekty

JAK PODLASCY STRAŻACY WYKORZYSTUJĄ ŚRODKI POMOCOWEPo ponad ośmiu latach starań jednostek Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie z różnego typu funduszy europejskich przyszedł czas na bilans uzyskanych efektów. 45 projektów o łącznej wartości blisko 36 mln złotych sprawiło, że podlaskie jednostki PSP wykonały olbrzymi krok na drodze do stworzenia nowoczesnej formacji ratowniczej, która musi sprostać wyzwaniom stawianym przez rozwój cywilizacyjny.Realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych rozpoczęliśmy w 2001 roku, pozyskując na sprzęt ratownictwa medycznego z Polsko - Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych blisko 1,5 mln złotych. Już wtedy w aplikowaniu o środki europejskie widzieliśmy szansę dla rozwoju systemu ratowniczego województwa podlaskiego, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanej w 2003 roku Strategii Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Podlaskiego. Zapisy zawarte w Strategii pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków, niezbędnych do usprawnienia systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska począwszy od funduszy przedakcesyjnych PHARE, poprzez programy: INTERREG, SPOT, ZPORR, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aż do wykorzystywanych w chwili obecnej środków z Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki, a także funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach otrzymanego wsparcia zakupiliśmy w tym okresie 43 pojazdy ratownicze. Przeszkolonych zostało ponad 3600 osób.Dziesiątki zakupionych nowoczesnych, a czasami wręcz nowatorskich pojazdów ratowniczych, liczne nakłady na systemy łączności oraz najważniejsze inwestycje w wiedzę i umiejętności strażaków nabywanych podczas licznych szkoleń, seminariów i ćwiczeń przekładają się nie tylko na większy komfort pracy ratownika, ale przede wszystkim na lepszą ochronę naszego regionu.

więcej

Projekty zrealizowane przez PSP w latach 2004-2005

Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości 3 mln 170 tys. zł w powiatach białostockim, hajnowskim, sejneńskim i suwalskim pozyskano poprzez Euroregion NIEMEN i PUSZCZA BIAŁOWIESKA dofinansowanie ze środków PHARE w wysokości 2 215 tys. zł:  KM PSP w Białymstoku (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 773 522 zł, kwota dofinansowania: 540 381 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 83 141 zł Urząd Miasta Białegostoku;  KP PSP w Hajnówce (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 863 449 zł, kwota dofinansowania: 601 186 zł Unia Europejska, 100 000 zł NFOŚiGW, 142 263 zł Starostwo Powiatowe w Hajnówce; KP PSP w Sejnach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 778 350 zł, kwota dofinansowania: 545 595 zł Unia Europejska, 150 000 zł NFOŚiGW, 82 755 zł Starostwo Powiatowe w Sejnach; KM PSP w Suwałkach (ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy), całkowity koszt projektu – 754 011 zł, kwota dofinansowania: 528 311 zł Unia Europejska, 200 000 zł NFOŚiGW, 25 700 zł Urząd Miasta w Suwałkach. 

więcej