Strażackie kontrole i ćwiczenia na obszarach leśnych Nadleśnictwa Krynki i Czarna Białostocka.

W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Sokółce oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej prowadzą działania kontrolne połączone z rozpoznaniem operacyjnym na terenach leśnych w powiecie sokólskim.

W maju i czerwcu br. funkcjonariusz pionu kontrolno – rozpoznawczego przeprowadził kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Krynki i Czarna Białostocka. W trakcie prowadzonych czynności sprawdzano i oceniano poziom przygotowania i możliwości poszczególnych Nadleśnictw do walki z pożarami, które są szczególnie groźne podczas suszy oraz stan zabezpieczenia obszarów leśnych, w tym min. dojazdy pożarowe, oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, stan i wyposażenie w sprzęt do zwalczania pożarów, a także sposób wywiązywania się Lasów Państwowych z nałożonych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast strażacy JRG Sokółka przeprowadzili ćwiczenia doskonalące sprawdzające możliwości prowadzenia działań gaśniczych na obszarach leśnych, podczas których jednocześnie dokonali lustracji kompleksów leśnych. W trakcie prowadzonych ćwiczeń i rekonesansu szczególną uwagę zwracano na:

  • stan i przejezdność dróg przeciwpożarowych,
  • stan przeciwpożarowych zbiorników wodnych,
  • możliwość dojazdu do punktów czerpania wody oraz możliwość poboru wody z tych zbiorników.

W trakcie ćwiczeń doskonalono i sprawdzano również:

  • umiejętności czytania przez strażaków map leśnych i cyfrowych oraz korzystania z nich podczas dojazdu do pozorowanego miejsca zdarzenia,
  • umiejętności organizacji zaopatrzenia wodnego na obszarach leśnych,
  • możliwości taktyczno – techniczne samochodów ratowniczo – gaśniczych znajdujących się na wyposażeniu JRG,
  • umiejętności współdziałania strażaków z pracownikami Lasów Państwowych.

Działania prowadzone przez straż pożarną powiatu sokólskiego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych, sprawdzenie stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez właścicieli, doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w lasach oraz współpracy ze służbą leśną. W/w czynności zostaną również zrealizowane w Nadleśnictwie Supraśl i Biebrzańskim Parku Narodowym i będą kontynuowane przez cały okres wzmożonej palności lasów.

Celem wszystkich powyższych działań jest poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych na terenie powiatu sokólskiego.