image_pdfimage_print

W 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce uczestniczyli w 23 próbnych sprawdzeniach warunków ewakuacji w placówkach oświatowych z terenu powiatu sokólskiego.

Jednym z ustawowych zadań nałożonym na zarządców budynków służących edukacji dzieci i młodzieży  przeznaczonych  dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami jest przeprowadzenie co najmniej raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. Natomiast w sytuacji, gdy w placówce oświatowej wraz z nastaniem nowego roku szkolnego zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników – powyższe działania należy realizować co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, tj. od dnia 1 września do 30 listopada. Dyrektor szkoły ma również obowiązek powiadomienia właściwego miejscowo komendanta powiatowego / miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o terminie ewakuacji nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.

Próbna ewakuacja szkół ma na celu sprawdzenie obowiązujących procedur dotyczących sposobów zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia w placówce oświatowej.

Od początku 2019 roku do Komendy Powiatowej PSP w Sokółce wpłynęło 25 zgłoszeń z przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego o próbnych sprawdzeniach warunków ewakuacji. Przebieg ewakuacji w 23 obiektach obserwowali i oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. Podsumowując przebieg ewakuacji strażacy zwracali uwagę na sposoby postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się poleceniom kierującego akcją do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także najważniejszych informacji jakie należy przekazać Kierującemu Działaniami Ratowniczymi po przybyciu służb ratowniczych.

Ćwiczenia były również okazją do przeprowadzenia pogadanek z dziećmi oraz prelekcji dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa, w trakcie których poruszano zagadnienia związane z realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną kampaniami społecznymi, min. dot. zapobiegania pożarom w budynkach mieszkalnych i zatruć tlenkiem węgla pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. W trakcie spotkań zapoznawano również uczestników ze specyfiką pracy strażaka oraz jego rolą w systemie bezpieczeństwa, omawiano zagadnienia dot. bezpieczeństwa pożarowego w życiu codziennym, zasady bezpiecznego ogrzewania i dogrzewania.

Część sprawdzeń warunków ewakuacji połączona była również z ćwiczeniami taktyczno – bojowymi Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, po zakończeniu których prowadzono również pokazy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodów z JRG Sokółka.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz
Zdjęcia KP PSP Sokółka, Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce.