image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka PSP w Białymstoku ma zamiar zamówić materiały promocyjne w postaci filmu promocyjnego na potrzeby realizacji projektu: LT-PL-1R-008  „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń” realizowanych w  ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020.

Szczegółowe wymogi odnośnie wykonania usługi:

 1. Film promocyjny – wykonany w technologii min. full HD,
 2. Długość gotowego materiału do 20 min.,
 3. Zawartość filmu na podstawie informacji tekstowych dostarczonych przez zamawiającego na temat przebiegu projektu.
 4. Zamawiający dostarczy także część materiału wideo do montażu.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do:
  • przygotowania i uzgodnienia scenariusza filmu z zamawiającym,
  • zarejestrowania materiałów z co najmniej trzech szkoleń planowanych na listopad 2018 roku (teren województwa podlaskiego),
  • przygotowania w uzgodnieniu z zamawiającym i nagrania tekstu lektorskiego,
  • nagrania minimum dwóch wypowiedzi osób koordynujących projekt,
  • montażu materiału w wersji roboczej,
  • uzgodnienia wersji roboczej,
  • montażu końcowego uwzględniającego uwagi zamawiającego do wersji roboczej.

Materiały winny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej
i dostarczone w dwóch egzemplarzach na nośniku optycznym do siedziby zamawiającego (Białystok, ul. Warszawska 3) do dnia 7 grudnia 2018 roku. Zamawiający dokona odbioru dostarczanych materiałów i potwierdzi ten fakt w formie protokołu odbioru.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do przekazania na rzecz zamawiającego praw autorskich do zrealizowanego materiału na wszystkich polach eksplantacji. W szczególności dotyczy to praw do dalszego swobodnego i nieobciążonego opłatami dysponowania materiałem, w tym jego powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania w całości oraz w dowolnych fragmentach, również w przestrzeni publicznej.

Wzornictwo materiałów powinno uwzględniać wymogi określone w podręczniku  Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020, dostępne pod adresem http://lietuva-polska.eu/pl/wdra_anie/promocja.html.

Dotyczy to w szczególności  wytycznych w zakresie komunikacji i oznakowania oraz zasad użycia logotypu programu. Na materiałach dodatkowo powinno zostać umieszczone logo Państwowej Straży Pożarnej – według szczegółowych wytycznych zamawiającego. Materiały powinny być zaprojektowane i wykonane w spójnej dla danego projektu kolorystyce – do uzgodnienia z zamawiającym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie materiałów promocyjnych oznakowanych niezgodnie z powyższymi zasadami.

Płatność za materiały promocyjne na podstawie faktury VAT, przelewem w terminie 30 dni od daty wystawieniu faktury, po podpisaniu protokołu odbioru.

Oferty zawierające cenę brutto całościową należy przesłać do dnia 8 listopada 2018 roku na adres poczty elektronicznej m.janowski@straz.bialystok.pl. Dodatkowo do oferty na żądanie zamawiającego należy dostarczyć do jego siedziby (Białystok,
ul. Warszawska 3) do okazania analogiczne jakościowo materiały jako prezentacje własnych możliwości.

Sprawę zamówienia prowadzi mł. bryg. Marcin Janowski  – tel.: 85 670 27 11 lub
660 795 687.