image_pdfimage_print

17 czerwca 2018 roku egzaminem teoretyczno – praktycznym zakończyło się trwające w terminie od 16 kwietnia 2018 roku do 17 czerwca 2018 roku szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.

Było to kolejne szkolenie zrealizowane przez tut. Komendę zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. Na kurs zgłoszonych zostało 54 strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez strażaków w formie samodzielnej nauki metodą nauczania na odległość e – learning oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone na bazie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce w systemie zaocznym jako sobotnio – niedzielne zjazdy.

W ramach w/w szkolenia realizowana była tematyka dotycząca:

  • podstawowych czynności ratowniczych podczas gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych wraz z zajęciami w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach,
  • podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasad pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze.

Podczas zajęć z gaszenia pożarów zapoznano druhów z podstawami organizacji działań gaśniczych i taktyką gaszenia pożarów. Omówiono cały sprzęt ratowniczy i armaturę wodną wykorzystywaną podczas działań. Sprawdzano możliwości praktycznego użycia w/w sprzętu, min. ćwiczono rozwijanie węży pożarniczych, sprawianie linii ssawnych, rozstawianie drabin, korzystanie z hydrantów podziemnych, wprowadzanie linii gaśniczych po drabinach, wykonywanie podstawowych rozwinięć linii wężowych. W ramach zajęć przygotowujących do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych, przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. Podczas zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych oraz praktycznie przećwiczono prowadzenie działań w zadymionych pomieszczeniach. Zakończeniem bloku szkoleniowego był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach.

Podczas zajęć z zakresu ratownictwa technicznego zapoznano się z zasadami pracy zestawami hydraulicznymi i pneumatycznymi, taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. Metod cięcia konstrukcji pojazdów ćwiczono na samochodzie osobowym pozyskanym dzięki uprzejmości Pana Mariusza Woronowicza, właściciela firmy „KAWETA” w Sokółce.

Szkolenie ukończyło 37 strażaków z 19 jednostek OSP powiatu sokólskiego (18 osób z jednostek OSP KSRG Stara Rozedranka, Stara Kamionka, Szudziałowo, Zubrzyca Wielka, Jacowlany, Dryga, Korycin, Olsza, Reszkowce oraz 19 osób z jednostek OSP spoza KSRG Starowlany, Saczkowce, Lipina, Ostra Góra, Krukowszczyzna, Wólka, Domuraty, Horodnianka, Dąbrowa Białostocka, Jaczno).

Zdobycie uprawnień przez strażaków OSP do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego.

Opracował: bryg. Dariusz Łukaszewicz, KP PSP Sokółka.

Zdjęcie: KP PSP Sokółka.