image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem w miesiącu maju 2018 roku planujemy zorganizowanie Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

14.05 – 19.05.2018 r. – I zjazd i 04.06 – 08.06.2018 r. – II zjazd,

 

Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul Płonkowska 1
w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie
i napisanie pracy projektowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:

− zgłoszenia na szkolenie (formularz zgłoszenia uczestnictwa poniżej),

Zgloszenie inspektorzy 2018 r -druk 

− wykształcenie co najmniej średnie ( kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),

 

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności
z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 1200,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Ośrodek Szkolenia ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl