image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w roku 2018 planujemy zorganizowanie dwóch Szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w następujących terminach:

Szkolenie I:

 19.03 – 24.03.2018 r. – I zjazd i 09.04 – 13.04.2018 r. – II zjazd,

 Szkolenie II:

 10.09 – 15.09.2018 r. – I zjazd i 01.10 – 05.10.2018 r. – II zjazd.,

Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie
i napisanie pracy projektowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:

− zgłoszenia na szkolenie – Zgłoszenie inspektorzy 2018 r. – formularz

− wykształcenie co najmniej średnie ( kserokopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 1200,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Ośrodek Szkolenia ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl