image_pdfimage_print

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyły się ćwiczenia praktyczne na jeziorze Akmeniai, w okolicach miejscowości Lazdijai Republiki Litwy. Przedmiotowe manewry odbyły się
w ramach projektu LT – PL – 1R – 009 „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020.

W manewrach ratowniczych brały udział m. in.

ze strony Rzeczpospolitej Polskiej:

 • wydzielone sił i środki Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁYSTOK” COO wraz z separatorem olejowym,
 • wydzielone siły i środki z KP PSP w Olecku,
 • wydzielone siły i środki z KP PSP w Ełku wraz ze 110 m zapory elastycznej,

ze strony Republiki Litewskiej:

 • wydzielone siły i środki Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Alytusa.
 • Wydzielone siły i środki Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Marijampola.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie technik i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia skażenia chemiczno – ekologicznego w komunikacji drogowej
i na akwenie wodnym, zasad prowadzenia dekontaminacji osób poszkodowanych oraz doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

Założenie do ćwiczeń

W wyniku warunków atmosferycznych i niedostosowania prędkości przez kierującego pojazdem na drodze krajowej w obwodzie Lazdijai Republiki Litwy, samochód ciężarowy przewożący niezidentyfikowane substancje chemiczne zjechał z drogi i przewrócił się. Przewożący ładunek w postaci beczek 200 litrowych został porozrzucany po linii brzegowej jeziora Akmeniai, niektóre z nich wpadły do akwenu. Ze wstępnie uzyskanych informacji, prawdopodobnie są osoby poszkodowane, są rozszczelnione beczki a wyciek cieczy jest  w kolorze brązowym.

Wszystkie siły i środki uczestniczące w ćwiczeniach zebrały się w punkcie przyjęcia sił i środków na godz. 10:00 czasu polskiego na parkingu przy gospodarstwie agroturystycznym AKMENELIS, w odległości ok. 1km od miejsca ćwiczeń. Po zapoznaniu z terenem ćwiczeń odbyła się odprawa z uczestnikami manewrów, na której przedstawiono cel główny i cele szczegółowe. Ponadto zaprezentowano założenie do ćwiczeń – sytuację wyjściową oraz główne zadania i przedsięwzięcia na wykonania podczas zdarzenia.

Po wpłynięciu zgłoszenia do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w Mariampole, siły i środki z Republiki Litewskiej udały się na miejsce zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił zadysponowanie dodatkowych sił i środków, w tym sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z Rzeczpospolitej Polskiej, ja również polecił zadysponowanie samochodu dowodzenia i łączności na potrzeby organizacji sztabu na miejscu ćwiczeń.

Całe manewry zostały podzielone na dwa odcinki bojowe, na których prowadzone były jednoczesne działania ratownicze:

I OB. – ograniczenie rozprzestrzeniania się plamy niebezpiecznej substancji chemicznej na akwenie poprzez rozstawienie zapór elastycznych i sorpcyjnych oraz sprawieni separatora olejowego;

II OB. – prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego na poziomie specjalistycznym poprzez m. in:

 • rozpoznanie substancji niebezpiecznej przy pomocy dostępnych urządzeń wykrywczo – pomiarowych,
 • uszczelnienie wszystkich wycieków,
 • neutralizacja i sorpcja niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • prowadzenie dekontaminacji poszkodowanych i ratowników.

Dodatkowo na bazie samochodu dowodzenia i łączności został zawiązany sztab w skład którego wchodzili m. in. oficerowie łącznikowi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej jak również Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampole i Alitusie.

Po przeprowadzonych manewrach praktycznych nastąpiło ich podsumowanie i zaprezentowanie poszczególnych wniosków. Dokonali tego m. in.:

 1. Komendant Wojewódzki Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Mariampole.
 2. Komendant Wojewódzki Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alitusie.
 3. II Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
 4. Starosta obwodu Lazdijai.

Wszyscy komendanci zwrócili uwagę przede wszystkim na zakres współpracy i wspólnych przedsięwzięć ratowniczych w systemie wzajemnej pomocy trans granicznej. Ponadto zauważono na zakres pracy oficerów łącznikowych w sztabie, którzy dbali o prawidłowy przepływ informacji i poleceń podległym siłom ratowniczym.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Marcin Anszczak, KW PSP w Białymstoku