image_pdfimage_print

26 października 2017 r. przeprowadzono ćwiczenia dowódczo – sztabowe z epizodem praktycznym na terenie Terminalu BARTER S.A. w Sokółce z udziałem wytypowanych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających powiatu sokólskiego.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Planach Operacyjno – Ratowniczych w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczas zdarzeń w zakładzie o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej, a także doskonalenie umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych w czasie bezpośrednich działań podczas pozorowanego zdarzenia.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w dwóch etapach.

Podczas aplikacyjnych ćwiczeń dowódczo – sztabowych, które odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, poszczególne służby i podmioty omówiły przygotowanie oraz możliwości organizacji i prowadzenia ewakuacji ludności ze strefy zagrożonej skutkami uszkodzenia cysterny kolejowej z gazem propan – butan. W ćwiczeniach udział wzięło kierownictwo Terminalu BARTER, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komedy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Zakładu Pomocy Doraźnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sokółce.

Podczas praktycznych ćwiczeń taktyczno – bojowych na terenie zakładu sprawdzono możliwości prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania podmiotów ratowniczych podczas akcji likwidacji pożaru strumieniowego gazu LPG. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na terenie zakładu na wskutek awarii i wycieku gazu z cysterny na stanowisku normalnotorowego kolejowego frontu rozładunkowego dochodzi do pożaru strumieniowego. W wyniku zdarzenia poszkodowany zostaje pracownik zakładu – doznając rozległych poparzeń ciała traci przytomność pozostając w strefie zagrożenia. Splot niekorzystnych zdarzeń, min. awaria instalacji zraszaczowej, podgrzewanie płaszcza cysterny szerokotorowej na sąsiednim torowisku powoduje, że istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się zdarzenia na pozostałe instalacje na terenie zakładu oraz tereny przyległe. Jednostki ochrony przeciwpożarowej po przybyciu na miejsce zdarzenia otrzymują zadanie ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podania dwóch prądów wody z działek przenośnych w celu chłodzenia płaszcza cysterny, ustawienia kurtyn wodnych w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się zdarzenia, a także wprowadzeniu ratowników w ubraniach żaroodpornych do strefy zagrożenia w osłonie prądu wody w celu zakręcenia likwidacji wycieku. Do działań w strefie zagrożenia włączają się pracownicy Awaryjnej Grupy Ratowniczej Terminalu BARTER S.A. Podczas ćwiczeń sprawdzono dodatkowo umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych –  min. doszło do zasłabnięcia pracownika na cysternie podczas przygotowywania składu wagonów do ewakuacji, zgłoszono zaginięcie osoby na terenie obiektu, poszkodowany został ratownik prowadzący działania w strefie zagrożenia. W realizacji epizodu praktycznego udział wzięły siły i środki JRG Sokółka, OSP KSRG Suchowola, Janów, Kuźnica, Stara Kamionka, Stara Rozedranka oraz Policji, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej.

Dodatkowo w dniu 24 października 2017 roku w ramach przygotowań do ćwiczeń zostało przeprowadzone aplikacyjne sprawdzenie procedur uruchamiania podmiotów przewidzianych w Zewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym do usuwania skutków awarii poza terenem zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej.

Opracowanie: bryg. Dariusz Łukaszewicz

Zdjęcia: bryg. Dariusz Łukaszewicz, mł. bryg. Mariusz Miszkin, kpt. Paweł Chudecki.