image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w terminie 6 – 8 czerwca 2017 r. organizuje szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, szkolenia aktualizującego inspektorów lub szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej z terminem ważności aktualnym do ostatniego dnia szkolenia. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Szkolenie realizowane będzie w ciągu trzech dni szkoleniowych i kończy się egzaminem.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata.
W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu zawarcia umowy na jego realizację. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w piśmie konto i zaksięgowaniu ich. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 06.06.2017 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Zgłoszenie inspektorzy aktualizacja – 6 – 8 czerwca 2017 r.

Ośrodek Szkolenia
ul. Płonkowska 1
18 – 100 Łapy
tel. 85-715-81-00, fax. 85-715-81-07, e- mail: k.karpowicz@straz.bialystok.pl