image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w roku 2017 planujemy zorganizowanie dwóch Szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej w  następujących terminach:

Szkolenie I:

 20.02 – 25.02.2017 r. – I zjazd i 13.03 – 17.03.2017 r. – II zjazd,

 Szkolenie II:

 25.09 – 30.09.2017 r. – I zjazd i 16.10 – 20.10.2017 r. – II zjazd.,

 

Szkolenie realizowane będzie w Ośrodku Szkolenia w Łapach ul Płonkowska 1 w formie dwóch zjazdów rozdzielonych dwutygodniową przerwą na samokształcenie i napisanie pracy projektowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie:

− zgłoszenia na szkolenie (formularz zgłoszenia uczestnictwa w załączeniu),

− wykształcenie co najmniej średnie ( kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dostarczona w pierwszym dniu szkolenia),

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 1200,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Ośrodek Szkolenia ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl

Zgłoszenie inspektorzy ochrony ppoż. – 2017