image_pdfimage_print

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku informuje, że w roku 2017 planujemy zorganizować Szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja w następujących terminach:

  1. 29.03 – 31.03.2017 r.
  2. 06.06 – 08.06.2017 r.
  3. 06.11 –  08.11.2017 r.

Szkolenie prowadzone będzie na bazie Ośrodka Szkolenia w Łapach w godz. 8.00 – 15.30. Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności do wykonywania czynności przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedłożenie przez kandydata kserokopii ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów, szkolenia aktualizującego inspektorów lub szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej z terminem ważności aktualnym do ostatniego dnia szkolenia. Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Szkolenie realizowane będzie w ciągu trzech dni szkoleniowych i kończy się egzaminem.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie w wysokości 500,00 zł wnoszona jest na konto podmiotu prowadzącego szkolenie (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku) najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia, co jest  warunkiem zakwalifikowania kandydata. W związku z powyższym osoby prywatne lub instytucje zainteresowane przedmiotowym szkoleniem prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia w Łapach w celu ustalenia formalności organizacyjnych. Rachunki zostaną wystawione po wpłacie środków na wskazane w umowie konto i zaksięgowaniu ich.

Ośrodek Szkolenia ul. Płonkowska 1

18 – 100 Łapy

tel. 85-715-81-00,  fax. 85-715-81-07, e- mail: osrodek@straz.bialystok.pl

Zgłoszenie inspektorzy ochrony ppoż. szkolenie aktualizujące.