image_pdfimage_print

5 kwietnia 2016 roku w Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych sąsiadujących województw Polski i Litwy, którego celem było podpisanie listów intencyjnych inicjujących wspólne przygotowania do realizacji projektów w ramach uruchamianego programu INTERREG V-A LITWA-POLSKA 2014-2020. W spotkani uczestniczyli: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Wendt, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosław Hołubowicz, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Alytusa płk Algirdas Bautronis, Komendant Wojewódzki Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa z Marijampole płk Vidas Barauskas.

Strony listów intencyjnych przyjęły, że wspólne przygotowanie i realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 będzie dalej wpływać na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa obszaru transgranicznego i kontynuację rozwoju systemów ratowniczych Polski i Litwy, sukcesywnie budowanych i doskonalonych w latach ubiegłych.

Do realizacji w latach 2017 – 2020 planowane są trzy projekty:

  • „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”,
  • „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno–ekologicznego”,
  • „Szkolenia bez granic – doskonalenie w zwalczaniu różnych pożarów”,

których celem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych, w tym ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludności miedzy sąsiadującymi regionami. Ich realizacja umożliwi także praktyczne sprawdzenie podczas wspólnych szkoleń, ćwiczeń i działań ratowniczo-gaśniczych zapisów zaktualizowanej Instrukcji metodycznej dla jednostek straży pożarnej Polski i Litwy biorących udział w pomocy wzajemnej w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych poważnych wypadków z dnia 4 kwietnia 2000r. Powyższe zaś, pozwoli na wypracowanie założeń do opracowania Polsko-Litewskiego Planu Ratowniczego – dokumentu kompleksowego określającego procedury współdziałania naszych służb w przypadku powstania zagrożenia w obszarze przygranicznym.

Projekty, których jednostkowy szacunkowy koszt realizacji to ok. 1 mln. Euro na przedsięwzięcie, przewidują:

  • szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy,
  • wspólne ćwiczenia aplikacyjne,
  • wspólne warsztaty szkoleniowe, w ramach których odbędą się: ćwiczenia praktyczne, teoretyczne podsumowanie ćwiczeń i szkoleń realizowanych w ramach projektu, wypracowanie wniosków do Polsko-Litewskiego Planu Ratowniczego,
  • modernizację i doposażenie w stanowiska szkoleniowo-treningowe placu Ośrodka Szkolenia,
  • zakup pojazdów i niezbędnego sprzętu pożarniczego,
  • organizację konferencji podsumowujących z udziałem innych służb i inspekcji oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.