image_pdfimage_print

Informacja publiczna udzielana jest na podstawie zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – http://bip.straz.bialystok.pl/.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek petenta.
Wnioski można składać:
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl
– faxem na nr 85 653 72 16,
– w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok.

Forma wniosku jest dowolna, lecz z uwagi na uproszczenie załatwiania sprawy należy podać:
– dane kontaktowe osoby wnioskującej: imię i nazwisko, adres do korespondencji;
– zakres żądanej informacji publicznej;
– formę udzielenia odpowiedzi.

Szczegółowe zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – będących w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku są określone na stronie BIP jednostki (http://bip.straz.bialystok.pl/) w zakładce „Informacja publiczna do ponownego wykorzystania”.

Ogólne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu KW PSP w Białymstoku.
1. Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w BIP KW PSP w Białymstoku lub na stronach internetowych, jeśli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w wyżej wymieniony sposób nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy są zobowiązani do:
– poinformowania o źródle (adres www lub BIP podmiotu), czasie wytworzenia
i pozyskania informacji sektora publicznego od KW PSP w Białymstoku;
– udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
– informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2 Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek KW PSP w Białymstoku określa ewentualne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.