image_pdfimage_print

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór instancyjny i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w stosunku do skarg i wniosków przyjmowanych i załatwianych przez Komendy Powiatowe (Miejskie) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego.
W zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a w szczególności postanowienia Działu VIII – Skargi i wnioski oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 – 15.45 w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3.
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym. W przypadku nieobecności Komendanta Wojewódzkiego lub upoważnionego przez niego Zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje wyznaczony Naczelnik Wydziału.

Skargi i wnioski można składać:
– w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3, pok. 102 w godzinach 7:30-15:30,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl
– faxem na nr 85 653 72 16,
– ustnie do protokołu.

Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie. Rozpatrywane są tylko skargi i wnioski zawierające: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji, w przeciwnym wypadku pozostaną bez rozpatrzenia, o czym stanowi § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Interesanci są przyjmowani także przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku – od 7:30 do 15:30.