image_pdfimage_print

W zakresie przyjmowania i rozpatrywania petycji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. W zakresie nieuregulowanym w w.w. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Petycja powinna zawierać:
– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
– wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
– oznaczenie adresata petycji;
– wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycje można składać:
– w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok,
– za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwpsp@straz.bialystok.pl
– faxem na nr 85 653 72 16.