image_pdfimage_print

Przemysł na terenie województwa podlaskiego jest zdominowany sektorem rolniczym, gdyż kluczową pozycję zajmuje w nim przetwórstwo artykułów spożywczych (przemysł mleczarski, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski). Ważne znaczenie ma również produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz drewna i wyrobów z drewna.

 

Głównymi podmiotami gospodarki narodowej (łączna ilość wynosi 96938 podmiotów) na terenie województwa podlaskiego są:

Handel i naprawy 27029 podmiotów,

  • Budownictwo 9225,
  • Działalność produkcyjna 7459,
  • Transport, składowanie i łączność 7428.
  • Ochrona zdrowia i opieka społeczna 4316
  • Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 3730,
  • Hotele i restauracje 1725,

Spośród w/w podmiotów objęto szczególnym nadzorem prewencyjnym 66 zakładów, które magazynują, przetwarzają lub produkują znaczne ilości materiałów niebezpiecznych (produkty ropopochodne, spirytusowe) oraz substancji szczególnie niebezpiecznych np. chlor, amoniak itp.

W celu właściwego zabezpieczenia obiektów stwarzających największe zagrożenie, opracowane zostały przez wytypowane zakłady, sposoby postępowania w przypadkach powstania zdarzenia.

Wejście w życie z dniem 1 października 2001 r. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wprowadziło zasadnicze zmiany w polskich regulacjach prawnych, między innymi w zakresie:

  • podstawowych zasad przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym,
  • określania podmiotów o zwiększonym i dużym ryzyku, ich obowiązków i zadań,
  • określania głównych procedur i dokumentów składających się na system przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Tym samym, na polskim gruncie została dokonana implementacja Dyrektywy Komisji Europejskiej 96/82/EC (SEVESO II) „Zarządzanie zagrożeniami wynikającymi z poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych”.

W rezultacie, spośród zakładów objętych szczególnym nadzorem prewencyjnym, na terenie województwa podlaskiego wytypowano 15 zakładów spełniających kryteria określone w Dyrektywie SEVESO II:

 

Lp.
Nazwa obiektu
(dokładny adres)
Rodzaj materiałów niebezpiecznych
1 PERN Przyjaźń
09-400 Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 2A
Stacja nr 1 w Adamowie, 17-307 Adamowo
ropa naftowa
2 TERMINAL INTEGRO Sp. z o.o.
00-054 Warszawa, ul. Jasna 24
Zakład w Plancie, 17-220 Narewka
propan – butan
3 CYKLON S.C.
17-220 Narewka, Zabłotczyzna 30
propan – butan
4 NAFTOBAZY Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
Baza Paliw Nr 15 w Narewce, 17-220 Narewka
paliwa płynne
propan – butan
olej maszynowy
5 BARTER Sp. z o.o.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28
SAGA oddział w Sokółce
Sokółka, ul. Oś. Buchwałowo 2
propan – butan
6 GASPOL S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Region Wschodni Rozlewnia Łomża, ul.Piłsudskiego 135
propan – butan
7 PETROLINVEST sp. z o.o.
81-319 Gdynia, ul. Śląska 17
Rozlewnia Gazu Płynnego
16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 1
propan – butan
8 PKN ORLEN S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7
Baza Magazynowa Nr 21
16-100 Sokółka, Oś. Buchwałowo
paliwa płynne
benzen
propan – butan
aceton
toluen
metano
9 ORLEN GAZ Sp. z o.o.
09-411 Płock, ul. Zglenieckiego 46A
Rozlewnia Gazu Płynnego w Łapch
18-100 Łapy, ul. Południowa
propan butan
10 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
15-423 Białystok, ul. Grochowa 2A
Zakład Gazu Bezprzewodowego
17-200 Hajnówka, ul. Białostocka 7D
propan – butan
11 Pfleiderer S.A.
19-203 Grajewo, ul. Wiórowa 1
formalina roztwór 37%
12 EuRoPol GAZ S.A.
04-028 Warszawa, Al. St. Zjednoczonych 61
Tłocznia Gazu i Pomiarownia w Kondratkach
16-054 Jałówka gm. Michałowo
gaz ziemny
wysoko metanowy
GZ-50
13 POL ENERGY Sp. z o.o., Baza Przeładunkowa Gazu Płynnego Propan-Butan, 16-400 Suwałki, ul. Diamentowa 5 propan-butan
14 EuRoPol GAZ S.A., Tłocznia Gazu Zambrów, 18-300 Zambrów, m. Grzymały gaz ziemny wysoko metanowy GZ-50
15 POLSKI GAZ Sp. z o.o.
Baza Gazu Płynnego
18-411 Śniadowo
ul. Kolejowa 29
propan – butan

W ostatnim okresie nastąpił gwałtowny rozwój stacji paliw, autogazu oraz punktów sprzedaży i wymiany butli 11 kg z gazem propan-butan, a co za tym idzie wzmożony ruch drogowy związany z dowozem paliw płynnych i gazowych do punktów dystrybucji. Zinwentaryzowano 366 stacji paliw, autogazu oraz punktów przeładunkowych paliw. Na terenie województwa znajduje się ponad półtora tysiąca samodzielnych punktów dystrybucji butli z gazem propan-butan (kontenerowe).