image_pdfimage_print

Powierzchnię terenów zalewowych na terenie województwa szacuje się na 175 km2.
Ilość gospodarstw zagrożonych zalaniem i do ewakuacji na terenie województwa podlaskiego określa się na 654 oraz 88 budynków na terenie 6 miast.
Ilość osób do ewakuacji – całkowita ilość osób z terenu województwa przewidzianych do ewakuacji szacuje się na 2670 (230 z miast i 2440 z wsi).
Ilość zwierząt hodowlanych przewidzianych do ewakuacji określono na 10000 sztuk.

 

Na terenie powiatów Sokólskiego, Suwalskiego, Sejneńskiego i Zambrowskiego zagrożenie powodziowe nie występuje.

 

Potencjalne zagrożenie powodziowe na terenie województwa podlaskiego występuje w okresie wiosennym i związane jest ze zjawiskami roztopowymi:

 • topnienie pokrywy śnieżnej i opady deszczu w okresie roztopowym stwarzają największe zagrożenie na terenach nizinnych – mówimy wtedy o powodziach roztopowych;
 • występowanie, a szczególnie powstawanie i zanikanie zjawisk lodowych powoduje powodzie zatorowe w rzekach całego kraju oraz w ujściach rzek uchodzących do morza (szczególnie rejonach tzw. zatorogennych);

Zagrożenie powodziowe występuje na terenie województwa podlaskiego bardzo rzadko, głównie w okresach wiosennych w czasie gwałtownych roztopów śniegu i lodu. Może ono także wystąpić podczas silnych i długotrwałych opadów deszczu w innych porach roku zalewając niżej położone części budynków. Informacje IMiGW o możliwości wystąpienia tego typu zjawisk atmosferycznych przekazywane są każdorazowo do WSKR Białystok a następnie dla poszczególnych Komend Miejskich i Powiatowych PSP.

Główne rzeki płynące przez województwo mają swój początek na terenach nizinnych, nie występuje więc zjawisko nagłych i skumulowanych spłynięć ogromnych mas wody jak to ma miejsce przy rzekach górskich. Na terenach nizinnych spływ wód opadowych po powierzchni jest bardzo ograniczony a w okresie letnim większość wód opadowych dostaje się do rzek poprzez infiltrację, przy czym duża ilość wody wyparowuje do atmosfery.

Przy wyższych stanach wód w dolinie rzek zalewane są w większości użytki zielone, bez potrzeby ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy w skład, której weszły powyższe dane i zestawienia należy stwierdzić, że województwo podlaskie nie należy do szczególnie zagrożonych powodziami. Nie mniej jednak występującego zagrożenia nie można w żadnym wypadku i każdym etapie lekceważyć tak jak nie można przewidzieć wszystkich ewentualnych skutków powstania takiego zagrożenia.

Przeciwdziałając zagrożeniu powodziowemu i jego ewentualnym skutkom na terenie województwa realizowane są następujące działania:

 1. Ciągła kontrola obiektów, które mają wpływ na ochronę przed powodziami.
 2. Monitorowanie miejsc zagrożonych w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.
 3. Stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę powodziową.
 4. Na bieżąco aktualizowana dokumentacja dotycząca zagrożenia powodziowego.
 5. Adekwatne do skali zagrożeń wyposażenie JRG PSP i OSP w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratownictwa powodziowego.
 6. Okresowe szkolenia kadry, załóg oraz osób funkcyjnych z zakresu działań ratownictwa wodnego i powodziowego.
 7. Systematyczne podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zasad postępowania na wypadek powodzi wśród osób zamieszkujących na terenach narażonych na podtopienia.

Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas powodzi to między innymi:
1) przekazywanie meldunków przez M/PSK i WSKR do zainteresowanych służb i podmiotów,
2) pomoc i współdziałanie w alarmowaniu ludności na terenach zagrożonych,
3) ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia,
4) pomoc i współdziałanie w dozorowaniu poziomu wody,
5) pomoc i współdziałanie w dozorowaniu zagrożonych wałów,
6) pomoc i współdziałanie przy umacnianiu wałów,
– zabezpieczanie przed przelaniem się wody przez koronę,
– zabezpieczanie przed przeciekami przez korpus wału,
– zabezpieczanie przed przesiękami przez korpus i podłoże obwałowań,
7) pomoc i współdziałanie przy usuwaniu zatorów lodowych,
8) oświetlanie terenu, na którym prowadzi się ewakuację ludności, wykonuje się prace zabezpieczające i wypompowywanie wody z obiektów i zalanych terenów,
9) pomoc w postaci środków transportu,
10) dowożenie, dostarczanie powodzianom artykułów żywnościowych, wody pitnej, a także do celów gospodarczych i sanitarnych,
11) wypompowywanie wody z zalanych obiektów i terenów,
12) usuwanie zagrożeń ekologicznych na terenach popowodziowych,
13) pomoc medyczna, wsparcie psychiczne poszkodowanym,
14) gaszenie pożarów na terenach zalanych

Zagrożenia i szkody jakie niesie ze sobą powódź to:

 • utrata życia oraz zdrowia ludzi w wyniku: utonięć, stresu oraz emocjonalnych urazów i zaburzeń psychicznych, wyczerpania organizmu, odwodnieniem organizmu, zawału serca, szoku termicznego oraz przeziębień, urazów mechanicznych, porażenia prądem elektrycznym, pokąsania i zranienia przez zagrożone zwierzęta, zasypywania lawiną błotną i skalną, epidemii, zatruć,
 • padnięcia i choroby zwierząt hodowlanych i dzikich,
 • zniszczenie upraw, sadów i plonów rolnych, zahamowanie produkcji rolniczej,
 • uszkodzenia i zniszczenia budynków, obiektów, urządzeń i maszyn, sprzętu agd,
 • uszkodzenia i zniszczenie obiektów, budowli hydrotechnicznych,
 • uszkodzenia i zniszczenia obiektów, budowli i urządzeń: komunikacyjnych (szlaki drogowe i kolejowe, mosty, promy) energetycznych, telekomunikacyjnych, zabytkowych, infrastruktury komunalnej, infrastruktury portowej i stoczniowej,
 • uszkodzenia i zniszczenia urządzeń i środków transportowych jak: pojazdy mechaniczne, rurociągi z różnymi mediami, jednostki ływające; statki, barki, jachty,
 • unieruchomienie i degradacja ujęć wody pitnej zniszczenia zmagazynowanych: produktów żywnościowych, pasz, środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, paliw płynnych, innych surowców i wyrobów przemysłowych,
 • zniszczenia, skażenia oraz zmiany w środowisku naturalnym, zmiany w krajobrazie, (pokrycie terenu powodzi substancjami ropopochodnymi lub TSP, powstawanie wąwozów, zmiany koryta rzeki, destrukcja brzegów itp.).