image_pdfimage_print

Województwo podlaskie położone jest w północno – wschodniej części Polski, w geograficznym środku Europy. Zajmuje obszar 20.180 km2 , co stanowi 6,5% powierzchni Polski. Administracyjnie podzielone jest na 17 powiatów, wśród których wyodrębniono: 13 gmin miejskich, 23 miejsko-wiejskich, 82 gminy wiejskie. Trzy miasta : Białystok (stolica województwa), Łomża, Suwałki funkcjonują na prawach powiatu. W regionie funkcjonuje dziewięć przejść granicznych, prowadzących na Litwę i Białoruś.

 

 

Województwo Podlaskie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym. W strukturze powierzchni dominują użytki rolne, stanowiące 61,6% całkowitej powierzchni województwa, lasy i grunty leśne zajmują 30,2%, pozostałe 8,2%.

Zaludnienie:

Wg stanu na dzień 30 VI 2004 roku ludność województwa podlaskiego wynosi 1.204.036 osób, co stanowi ok. 3,2 % populacji Polaków. Gęstość zaludnienia wynosi 60 os/km2. W wieku produkcyjnym jest 60,7% ludności.

Gospodarka:

na Podlasiu zarejestrowanych jest blisko 91 tys. podmiotów gospodarczych (bez rolników indywidualnych), z czego około 96,6 % stanowi sektor prywatny, zajmujących się:

  • handlem i naprawami – 32,3 %
  • obsługą nieruchomości i firm, nauka – 12,7 %
  • budownictwem – 10,2 %
  • przetwórstwem przemysłowym – 9,3 %
  • transportem – 8,0 %

Największe znaczenie odgrywa przemysł spożywczy, lekki, a także przemysł drzewny, oparty na rodzimych surowcach oraz przemysł maszynowy.

Rolnictwo jest dominującym działem gospodarki województwa (zarejestrowanych jest 81 tys. gospodarstw). Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego zajmuje około 13,5 ha, w tym użytki rolne – 10,9 ha. Powierzchnia użytków rolnych stanowi 59,7 % ogólnej powierzchni województwa. Grunty orne stanowią 66,5 % a użytki zielone 33,2 % użytków rolnych. Działalność agroturystyczną w województwie prowadzi ok. 707 gospodarstw.

Bogactwo kulturowe:

Pod tym względem Podlasie jest województwem najbardziej zróżnicowanym w kraju. Tereny te od stuleci oprócz Polaków zamieszkują ludzie różnych narodowości i wyznań: Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Cyganie, Tatarzy, Żydzi i Staroobrzędowcy. Zachowało się tu wiele miejsc kultu religijnego: osiemnastowieczny barokowy klasztor pokamedulski nad jeziorem Wigry, zespół klasztorny pojezuicki w Drohiczynie, cerkiew Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce, Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, siedemnastowieczna synagoga w Tykocinie, najstarszy w Polsce meczet w Kruszynianach. W miejscowości Suchowola znajduje się geograficzne Centrum Europy, wyznaczone w 1775r. To tu krzyżują się linie proste przecinające wzdłuż i wszerz kontynent europejski łącząc najbardziej odległe punkty Europy.

Walory krajobrazowe:

Najcenniejszym bogactwem Podlasia jest przyroda. Ochroną prawną objęto 31,9% powierzchni województwa. Są tu cztery parki narodowe (Wigierski, Biebrzański, Białowieski, Narwiański), 3 parki krajobrazowe (Suwalski, Łomżyński-Doliny Narwi oraz Park Puszczy Knyszyńskiej), 88 rezerwatów przyrody i 15 obszarów chronionego krajobrazu. Województwo zaliczane jest do ekologicznie czystego obszaru „Zielone Płuca Polski”.

Województwo Podlaskie graniczy z:

  • Litwą – 102 km
  • Białorusią – 250 km

Funkcjonuje tu dziewięć przejść granicznych, w tym pięć drogowych i cztery kolejowe.