image_pdfimage_print
JAK PODLASCY STRAŻACY WYKORZYSTUJĄ ŚRODKI POMOCOWE

Po ponad ośmiu latach starań jednostek Państwowej Straży Pożarnej o dofinansowanie z różnego typu funduszy europejskich przyszedł czas na bilans uzyskanych efektów. 45 projektów o łącznej wartości blisko 36 mln złotych sprawiło, że podlaskie jednostki PSP wykonały olbrzymi krok na drodze do stworzenia nowoczesnej formacji ratowniczej, która musi sprostać wyzwaniom stawianym przez rozwój cywilizacyjny.
Realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych rozpoczęliśmy w 2001 roku, pozyskując na sprzęt ratownictwa medycznego z Polsko – Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych blisko 1,5 mln złotych. Już wtedy w aplikowaniu o środki europejskie widzieliśmy szansę dla rozwoju systemu ratowniczego województwa podlaskiego, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanej w 2003 roku Strategii Rozwoju Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Podlaskiego. Zapisy zawarte w Strategii pozwoliły na pozyskanie dodatkowych środków, niezbędnych do usprawnienia systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz środowiska począwszy od funduszy przedakcesyjnych PHARE, poprzez programy: INTERREG, SPOT, ZPORR, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, aż do wykorzystywanych w chwili obecnej środków z Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki, a także funduszy z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach otrzymanego wsparcia zakupiliśmy w tym okresie 43 pojazdy ratownicze. Przeszkolonych zostało ponad 3600 osób.
Dziesiątki zakupionych nowoczesnych, a czasami wręcz nowatorskich pojazdów ratowniczych, liczne nakłady na systemy łączności oraz najważniejsze inwestycje w wiedzę i umiejętności strażaków nabywanych podczas licznych szkoleń, seminariów i ćwiczeń przekładają się nie tylko na większy komfort pracy ratownika, ale przede wszystkim na lepszą ochronę naszego regionu.

Przegląd wykonanych projektów: 

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

 • Kształcenie bez granic – Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Wartość projektu: 4,15 mln PLN w tym KW PSP w Białymstoku: 810,4 tys. PLN

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

 • Najlepsze praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi. Wartość projektu: 3,16 mln PLN

PHARE – EUROREGION NIEMEN

 • Euroregion Niemen w Suwałkach, Fundusz Specjalny, Projekt na rzecz Morza Bałtyckiego, Polska, PHARE 2000. Obóz Sportowo – Rekreacyjny Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wartość projektu:47,5 tys. PLN
 • Euroregion Niemen w Suwałkach, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, Edycja PHARE 200. Obóz Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wartość projektu: 46,6 tys. PLN
 • Euroregion Niemen w Suwałkach, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, Edycja PHARE 2003. Obóz Sportowo Szkoleniowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wartość projektu:74,6 tys. PLN
 • Międzynarodowe Seminarium Ratownicze SUWAŁKI 2005. Wartość projektu: 44 tys. PLN
 • Mistrzostwa Województwa Strażaków Płetwonurków AUGUSTÓW 2005. Wartość projektu: 42,5 tys. PLN
 • Centrum Ratownicze na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy. Całkowity koszt projektu: 420 tys. PLN
 • Udoskonalenie Systemu Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno – wschodniej Polski na bazie PCZK w Augustowie. Całkowity koszt projektu: 275,3 tys. PLN
 • Zabezpieczenie łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w MCZK w Suwałkach. Całkowity koszt projektu: 316 tys. PLN
 • Budowa Polsko – Białoruskiego transgranicznego systemu zarządzania sytuacjami noszącymi znamiona Nadzwyczajnego Zagrożenia Środowiska na bazie Powiatowego Centrum Ratowniczego i Zarządzania Kryzysowego w Siemiatyczach. Całkowity koszt projektu: 185,1 tys. PLN
 • Samochód dla wspólnej puszczy – kompleksowa ochrona przygranicznych ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Wartość projektu: 921 tys. PLN
 • Współpraca transgraniczna Polski, Białorusi i Litwy w celu ochrony środowiska, ludzi i mienia. Całkowity koszt projektu: 798 tys. PLN
 • Współpraca transgraniczna Polski, Białorusi i Litwy w celu ochrony środowiska, ludzi i mienia. Całkowity koszt projektu: 773,5 tys. PLN
 • Usprawnienie systemu transportu na drodze krajowej nr 8 poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego. Całkowity koszt projektu: 730 tys. PLN

PHARE – EUROREGION PUSZCZA BIAŁOWIESKA

 • Szkolenie bez granic. Warsztaty edukacyjno – sportowe strażaków polskich i białoruskich. Wartość projektu: 62 tys. PLN
 • Chronimy jedną puszczę – edukacja strażaków polskich i białoruskich oraz spotkanie młodzieży pożarniczej z regionu Puszczy Białowieskiej. Wartość projektu: 42 tys. PLN
 • Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do „Zielonych Płuc Polski” na drogach krajowych nr 61, 63, 64 poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratownictwa. Wartość projektu: 328 tys. PLN

INTERREG III A POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA

 • Euroregionalne Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków. Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków z Polski, Litwy, Rosji i Białorusi. Wartość projektu: 71,05 tys. PLN
 • Bezpieczna woda. Euroregionalne Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków. Mistrzostwa Strażaków Płetwonurków z Polski, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wartość projektu: 76,4 tys. PLN
 • Euroregionalny zlot młodzieży pożarniczej. Wartość projektu: 156,7 tys. PLN
 • Zlot szkoleniowo – sportowy młodzieży pożarniczej transgranicza polsko – białoruskiego. Wartość projektu: 137,2 tys. PLN
 • Integracja europejska. Euroregionalne Zgrupowanie Służb Ratowniczych Suwałki 2007. Wartość projektu: 114,3 tys. PLN
 • Wspólne Międzynarodowe seminarium ratownicze – Bezpieczeństwo transgranicza, Augustów 2007. Wartość projektu: 119,9 tys. PLN

INTERREG III A LITWA – POLSKA – OBWÓD KALININGRADZKI

 • Transgraniczny system bezpieczeństwa – szkolenia z obsługi numeru 112. Wartość projektu: 154 tys. PLN
 • Transgraniczny system bezpieczeństwa – szkolenia polskich i litewskich ratowników – kierowców. Wartość projektu: 456 tys. PLN
 • Bezpieczeństwo transgranicza Polski i Litwy. Szkolenie chemiczno – ekologiczne i nurkowe strażaków. Wartość projektu: 174 tys. PLN
 • I etap budowy Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy. Wartość projektu: 1 330 352,00 EURO, w tym po stronie polskiej: 2,6 mln PLN
 • II etap budowy Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy. Wartość projektu: 1 332 834,14 EURO, w tym po stronie polskiej:2,52 mln PLN
 • III etap budowy Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy. Wartość projektu: 685 900,00 EUR, w tym po stronie polskiej: 2,59 mln PLN
 • Strażacy bez granic – spotkania sportowe i edukacyjne. Wartość projektu: 120,8 tys. PLN
 • Strażacy wokół puszczy – Wspólna historia, kultura, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Wartość projektu: 82,4 tys. PLN
 • Rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na potrzeby polsko – białoruskiego systemu zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi wraz z infrastrukturą techniczną usprawniającą zarządzanie środowiskiem w sytuacjach kryzysowych. Wartość projektu:1,32 mln PLN
 • Bezpieczniej wokół granicy – rozbudowa strażnicy straży pożarnej w Czeremsze. Wartość projektu:946,2 tys. PLN

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA LT – PL

 • IV etap budowy Zintegrowanego Systemu Ochrony Ludności i Środowiska w układzie transgranicznym Polski i Litwy. Wartość projektu: 3 305 668,00 EUR, w tym po stronie polskiej: 8,5 mln PLN

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT

 • Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania służbą ratownictwa pożarowego w województwie podlaskim. Wartość projektu: 49,9 tys. PLN
 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych nr 8, 19 i 65 poprzez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń. Wartość projektu: 2,01 mln PLN
 • Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8, poprzez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń. Wartość projektu: 668,7 tys. PLN
 • Polsko-Szwajcarska Komisja Środków Złotowych. Wartość projektu: 1,5 mln PLN

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 • Trans – BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko – mazurskim. Wartość projektu: 2,2 mln PLN (podlaskie). Całkowita wartość projektu to: 8,8 mln PLN

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Profesjonalna straż pożarna to stabilny rozwój powiatu. Wartość projektu: 50 tys. PLN
 • Szkolenie medyczne mieszkańców gmin powiatu suwalskiego jako element bezpieczeństwa i wzrostu solidarności społecznej. Wartość projektu: 48,3 tys. PLN
 • Profesjonalna straż pożarna to stabilny rozwój regionu. Wartość projektu: 49,9 tys. PLN
 • Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsi mieszkańcy. Wartość projektu: 49,8 tys. PLN
 • Priorytet VII Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Działanie nr 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Aktywni strażacy – sport pożarniczy młodzieży, szkolenie dorosłych. Wartość projektu: 49,9 tys. PLN